Duyurular ( İhaleler )

14 Ocak 2019 / 25.12.2018 tarih ve 245766 sayılı "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usül ve Esaslar"

10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına -Dair Kanun", maddeleri arasında, taşıma amaçlı plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup, bu konuda 25.12.2018 tarih ve 245766 sayılı "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usül ve Esaslar" yürürlüğe konulmuştur.

İlgililerin Müdürlüğümüze plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile ilgili mütalaaların konu ile ilgili yorumlarına bağlı olarak kurumumuzca söz konusu uygulamada pek çok eksikliğin ve yanlışlığın doğacağı kanaati oluşmuştur.

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile ilgili;

Ücretlendirme:

•                  01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere plastik poşetlere uygulanacak asgari ücret (taban ücret) , poşet adeti basma vergiler dahil 25 kuruştur. (Bu ücret poşetin mikron kalınlığına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir).

Satış:

•                  Plastik poşetlerin ücretli olarak satışı, faaliyet türü ne olursa olsun, uzaktan satışlar da dahil olmak üzere, tüm satış noktalarında 01.01.2019 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir.

•                  Plastik poşetler, mesafeli satışlar da dahil Solmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilemez, plastik poşetin ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemez.

•                  Plastik poşetle gönderimi sağlanan uzaktan satışlarda alternatif taşıma ekipmanı kullanım seçeneği satıcı tarafından tüketiciye sunulur. (Bu alternatif taşıma ekipmanı seçeneği altyapı çalışmaları 31.03.2019 tarihine kadar tamamlanmalıdır). Tüketici tarafından plastik poşet seçeneğinin tercih edilmesi durumunda poşetlerin satışı zorunludur.

•                  Ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin satış noktalarında 01.01.2019 tarihi itibariyle barkodlu poşet olarak temin edilmesi ve sunulması zorunludur.

•                  Satış noktaları, stoklarında bulunan barkodsuz plastik poşetlerin satışım 31.03.2019 tarihine kadar gerçekleştirebilir.

Satış noktalan, satılan plastik poşetlere ilişkin, adet ve fiyat bilgisini satış belgelerinde gösterebilmek için gerekli altyapı çalışmalarını 31.03.2019 tarihine kadar tamamlamalıdır.

Beyan:

•                  Plastik poşet üretici ve plastik poşet satıcı olan tüzel ve gerçek kişilikler Bakanlığımız Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) (https://ecbs.cevre.gov.tr) üzerinden kullanıcı hesabı açılmasından sonra, bu sistem üzerinden satışını yapmış olduğu plastik poşetlere ilişkin beyanlarını yapması zorunludur.

•                  Satış noktaları, plastik poşetlerin satışının gerçekleştiği aya ait beyanı, takip eden aym l'i ile 15'i arasında EÇBS üzerinden yapar.

Geri Kazanım Katılım Payı:

•                  Bakanlığımız Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden satış noktalan tarafından yapılan beyanlara istinaden ödeyeceği Geri Kazanım Katılım Payı Tutan EÇBS'de hesaplanır._

•                  Satış noktası tarafından EÇBS'ne beyan edilen Geri Kazanım Katılım Payı, beyan dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır.

•                  Katılım payının beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin Bakanlıkça tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Süresinde ödenmeyen katılım payı Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince^ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir.

İstisnai Durumlar /Kapsam Dışı ve Ücretlendirmeye Tabi Olmayan:

•                  Ekmek, sebze, meyce, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi (fırın, manav, şarküteri, kasap) açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500 mm x 300 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler,

•                  Plastik içeren malzemelerden, dokumalı veya dokumasız metodlarla üretilmiş olan, tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler.

•                  Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler,

•                  Canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetler,

•                  Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirilmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler (kuru temizleme, lostra vb.)

•                  Kargo poşetleri, kapsam dışındadır ve ücretlendirmeye tabi değildir.

İzlem, Kontrol, Denetim ve İdari Yaptırım:

Bakanlık tarafından ilgili üretim ve satış noktalarında yapılacak izleme, kontrol ve denetimlerde ilgililer, yetkili personele gerekli, bilgi ve belgeleri vermek, denetim esnasında her türlü kolaylığı göstermek zorundadır. Ayrıca, yetkili personeller tarafından yapılacak izleme, kontrol ve denetimler esnasında, Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere Çevre Kanunu'nun 20. maddesi (g) bendi hükmü gereğince 18.037 TL,

•                  Geri kazanım katılım payının ödenmediği tespit edilenlere Çevre Kanunu'nun 20. maddesi (z) bendi hükmü gereğince poşet miktarı olarak ton veya satış yerinin alan ölçeğinde metrekare başına 123,73 TL,

•                  Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere Çevre Kanunu'nun 20. maddesi (bb) bendi hükmü gereğince Ek-13. maddesine aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 TL, idari para cezası uygulanır.

•                  Ayrıca, ilgililerin yapacağı bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında Çevre Kanunu'nun 26. maddesi doğrultusunda işlem yapılır.