Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

BREXİT SÜRECİNDE BİRLEŞİK KRALLIK İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TAŞIMALAR HAKKINDA GÜNCELLEME - ( 04 Ekim 2021)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliğinden (IRU) alınan 22 Eylül 2021 tarih ve CAD/GE7739/ELB sayılı yazı ile TIR Karnesi Hamillerinin dikkatine sunulmak üzere, Brexit süreci ile Avrupa Birliği'nden ayrılan Birleşik Krallık (İngiltere) gümrük prosedürlerindeki güncellemeler paylaşılmıştır. Bu çerçevede; tam gümrük beyan ve kontrolleri daha önce duyurulduğu üzere 1 Ocak 2022 itibariyle başlayacaktır. İthalatlarda Emniyet ve Güvenlik Beyanı şartı 1 Temmuz 2022 itibariyle yürürlükte olacaktır. İhracatlarda Emniyet ve Güvenlik beyanı şartında bir değişiklik olmayıp 1 Ekim 2021 itibariyle yürürlükte olacaktır. İşlemlerin yürürlük takvimi aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir:
 1 Ekim 2021 itibariyle uygulanacak olan Bitki Sağlık Kontrolüne (SPS) tabii yüklerdeki ön bildirim zorunluluğu 1 Ocak 2022 olarak güncellenmiştir.
 1 Ekim 2021 itibariyle uygulanacak olan yeni getirilen İhracat Sağlık Belgeleri / Sertifikaları zorunluluğu 1 Temmuz 2022 olarak güncellenmiştir.
 1 Ocak 2022 itibariyle uygulanacak olan sınır kontrol noktalarındaki SPS'e tabii yüklere yönelik fiziki ve Bitki Sağlığı Sertifika kontrolleri, 1 Temmuz 2022 olarak güncellenmiştir.
 1 Ocak 2022 itibariyle uygulanacak olan İngiltere'ye ithalatlarda, Emniyet ve Güvenlik Beyannamesi sunma zorunluluğu 1 Temmuz 2022 olarak güncellenmiştir.
 İngiltere çıkışlarda, EXS (bir çıkış özet beyannamesi) sunulması 1 Ekim 2021 itibariyle zorunlu olacaktır.
 İngiltere'ye ithalatlarda, ENS (giriş özet beyannamesi 1 Temmuz 2022 itibariyle zorunlu olacaktır.

Daha fazla bilgiye

https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-pragmatic-new-timetable-for-introducing-border-controls
adresinden ulaşabilirsiniz.

Taşımacıların sorumluluğu kapsamında İngiltere'den çıkış yapacak aşağıdaki yük hareketlerinde EXS zorunludur:
 Transit işlemler (Ortak Transit Sözleşmesi veya TIR Sözleşmesi) kapsamında eşya hareketi;
 AB taşımacılık kuralları kapsamında hareket eden boş palet, konteyner, taşıtlar;
 Yükün geçici depolandığı durumlardaki belirli kategoriler.

İngiltere'den çıkış yapacak yükler için ihracat beyannamesinin emniyet ve güvenlik bilgisini içermesi gerekliolup, taşımacılar (veya ihracatçıları/acenteleri) ilk olarak bu bilginin ihracat beyannamesinde bulunduğundanemin olmak zorundadır. Eğer ihracat beyannamesinde bu veri eksik ise, taşımacı hareket etmeden önce EXS'indüzgün şekilde sunulmasını sağlamak zorundadır.

İngiltere'den çıkışlarda, EXS karayolu taşımalarında hareketten 1 saat öncesine kadar, kısa deniz yolculuklarıiçin- limandan çıkmadan 2 saat öncesine kadar gönderilmelidir. EXS beyanı dahil olarak İhracatbeyannameleri, Ulusal İhracat Sistemi (National Export System – NES) tabanlı olan HMRC Customs ofImport and Export Freight (CHIEF) uygulaması üzerinden yapılır. Taşımacıların kendilerinin de EXSbeyannamesi verme imkanları olsa da, CHIEF erişimlerinin olması gereklidir (başvuru için:https://www.gov.uk/guidance/apply-to-access-customs-handling-of-import-and-export-freight-c1800) Bunedenle, çoğu taşımacının, EXS beyanlarını göndermek için gümrük komisyoncularının hizmetlerinikullanma ihtiyacı duyacağı anlaşılmaktadır.

Bu konuda, üyelerimize, İngiltere'deki TIR Kefil Kuruluşu olan RHA tarafından RHA aracılık hizmetlerinin(https://www.rhacustoms.co.uk/) taşımacılara sunulabileceği konusunda bilgilendiriyoruz. İngiltere'de hizmetsunan tüm Gümrük acentelerinin tam listesine https://www.gov.uk/guidance/list-of-customs-agents-and-fastparcel-operators internet adresinden ulaşılabilmektedir.

İngiltere gümrük idaresine bir ihracat beyanının nasıl doldurulup gönderileceğine dair daha fazla bilgihttps://www.gov.uk/guidance/find-out-when-to-make-an-exit-summary-declaration internet adresindentemin edilebilir.

İngiltere – Avrupa Birliği arasındaki TIR Karnesi kapsamında yapılan taşımalara ilişkin olarak son dönemdeartan sorunların önlenmesi amacıyla Calais ve Dunkerque gümrük idarelerinde gümrük memurlarına yönelikolarak IRU tarafında eğitimler düzenlenmiştir. Buna rağmen artan eksik işlemli TIR Karnesi kapsamıtaşımalarında sonradan bir takibat ile karşılaşmamak için TIR Karnesi Hamillerinin aşağıdaki konularaözellikle dikkat etmeleri gerekmektedir:

 TIR Karnesi Hamilleri İngiltere'ye giriş yapmadan önce, AB gümrük bölgesi çıkışında (örneğinCalais'de) TIR Karnesi işlemlerinin tamamlandığından her zaman emin olmalılar, zira TIR Karnesiüzerinde ilgili mühürlerin eksik olması AB giriş/hareket gümrük idarelerince potansiyel olarak takibataçılmasına sebep olabilir. Bu nedenle, TIR Karnesi Hamilleri, Eurotunnel'e geçmeden veya gemiyebinmeden önce zorunlu olarak TIR Karnelerini sınır kapısı gümrük makamlarına ibraz etmekzorundadırlar. TIR Karnesi Hamillerine, İngiltere'de başlayan TIR taşımalarında, AB gümrük sahasına geçilmedenönce; ellerinde olan TIR Karnelerini, en az, gerekli olan tüm taşıma belgeleri ve bilgileri (örneğin;MRN) ile birlikte bulundurmaları gerektiği hatırlatmalı.

 TIR Karnesi Hamilleri, karşılaşabilecekleri herhangi bir sorunda, sorun yaşandığı anda, ivedilikleBirliğimize hızlı çözüm sağlamaları için bilgi vermeliler.


Diğer Haberler