Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Çorum Hakkında

Osmanlı döneminde, iç ve dış ticaretin gelişmesine yönelik olarak ticaret odalarının kurulması girişimi Abdülaziz dönemine rastlamaktadır. Bu girişimin ardından 1882 yılında İstanbul Ticaret Odası kurulmuştur. Türkiye’de ilk Ticaret Odası, 1870 yılında kendi ülkesine ihracat yapan bir Fransız firmasının özel gereksinimine yanıt vermek üzere, İnebolu’da kurulmuş fakat yasal dayanaktan yoksun kurulduğu için bir süre sonra dağılmıştır. Ülkemizde resmen örgütlenen ilk Oda İstanbul Ticaret Odası’dır. 1876 yılında kurulan İstanbul Ticaret Odası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın girişimi ile faaliyete geçmiştir. Ticaret ve Sanayi Odalarına ilişkin ilk yasal düzenlemenin yapıldığı 1910 yılına kadar, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın egemenliği ile Odalar örgütlenmiştir. 31 Mayıs 1910 tarihinde yayınlanan “Ticaret ve Sanayi Odaları Nizamnamesi” ile Ziraat Odası bünye dışı bırakılarak, Ticaret ve Sanayi Odaları yalnız ticaret veya sanayi mensupları örgütü durumuna getirilmiştir. Bu nizamnamenin getirdiği yenilik, yöneticilerin Odaya üye, tüccar ve sanayiciler tarafından seçimle iş başına getirilme imkanı sağlamıştır. Bu nizamname ile Afyon, Çorum, İzmit, Kırşehir, Ödemiş, Bayburt ve Zonguldak gibi illerde Ticaret ve Sanayi Odalarının kurulması ile birlikte Çorum Ticaret ve Sanayi Odamızda 1910 yılında kurulmuştur. Örgütsel açıdan en önemli gelişme 22 Nisan 1925 tarih ve 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Yasası ile sağlanmıştır. Bu yasa Odaların tüzel kişiliğe sahip mesleki kuruluşlar olduğunu kabul etmiş, üyeliği zorunlu hale getirmiştir. 18.11.1943 tarih ve 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Yasası, 655 sayılı yasayı yürürlükten kaldırmış, 1949’daki 5373 sayılı yasa ile küçük tacir ve sanayicilerin Odalardan çıkıp dernek kurmaları sağlanmıştır.  Bu sürecin devamında 08.03.1950 tarih ve 5590 sayılı yasa ile Odalar ve Borsalar Birliği bugünkü durumuna kavuşmuştur. 5590 sayılı TOBB kanununun yürürlüğe girmesi ile 7 Şubat 1952 tarihinde 32 TSO, 8 TO ve 1 Sanayi Odası ile 20 Borsa TOBB’u kurarak faaliyete geçmişlerdir. 2004 yılında yürürlüğe giren 5174 sayılı TOBB Kanunu ile 5590 sayılı kanun yürürlükten kaldırılarak, ülkemizdeki tüm Oda ve Borsalar bu kanun ve kanuna istinaden çıkartılan yönetmelik, genelge bakanlık görüşü, uygulama ve esasları ile görevlerini yerine getirmektedir. İkinci meşrutiyete kadar, ilimizde ticari hayat şeyh ve kahyaların oluşturduğu ve lonca ismi verilen kurullar ile düzenlenmiştir. Bu sistemde haksız kazanç sağlayan ticari işletmelere protesto, kapatma cezası ve aforoz gibi cezalar uygulanmıştır. Aforozun sonuçları olarak da halktan kimse o ticarethane ile alışveriş etmemiş ve o sanatkarda, o şehri terk etmek zorunda kalmıştır. 1910 yılında kurulan Çorum Ticaret ve Sanayi Odamız 1965 yılına kadar Kunduzhan Mahallesi 2.Hürriyet Sokak No:4 adresinde iki odası bulunan iki katlı ahşap binada hizmetini sunmuştur. Arşiv kayıtlarımızda işe başlama tarihi Rumi takvime göre 1303 (1887) olan Turşu oğlu Ahmet 17 sicil numarasıyla odamıza kayıt yaptırdığı tespit edilmiştir. Manifaturacılık faaliyeti ile 1903 yılında işe başlayan Kaleli oğlu Nuri 3 sicil numarasıyla odamıza ilk kayıt yaptıran üyelerimiz arasında yer almaktadır. Arşiv kayıtlarımıza göre 1911 yılında Şükrü Tütüncü ilk Meclis Başkanı ve 1927 yılında Mehmet Tütüncü ilk Yönetim Kurulu Başkanı olarak oda tarihimizde yer almaktadır. Kurulduğundan bugüne kadar Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda 19 Meclis Başkanı ve 10 Yönetim Kurulu Başkanı ile 3 Genel Sekreter görev almıştır.


Kuruluşumuz tarihinden itibaren görev yapan yönetim kurulu ve meclis başkanlarına, genel sekreterlere, organlarımızda yer alan ve emeği geçen tüm üyelerimize teşekkürü borç biliyoruz. Gazi Caddesinde bulunan eski hizmet verdiğimiz binamızın arsası 1963 yılında dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vahit Benderli tarafından satın alınarak inşaatına başlanmış ve 1965 yılında hizmete sunulmuştur. Arsa alanı 497 metre ve toplam bina alanı yaklaşık 1500 metre kare olan hizmet binamızda faaliyetimize 2018 yılının Ekim ayında son vererek Samsun Yolu üzerinde bulunan Fuar alanı Kompleksimizin yanında yapılan yeni hizmet binamıza taşındık.

Odamız Fuar ve Sergi Kompleksi dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kenan Malatyalı ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 2002 yılında arsası alınarak, 2003 yılında inşaatına başlanmıştır. 2004 yılında fuar alanının ilk etabı, 2007 yılında ise ikinci etabı hizmete sunulmuştur. 

Odaların Kuruluş Amacı Anayasasının 135. maddesinden almış olduğu güç ile, 5174 sayılı Kanuna göre Oda ve Borsalarımız, kamu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip mesleki kuruluşlar olarak tanımlanmakta olup, üyelerimizin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişimini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve hukuk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve kanunda belirtilen hizmetleri de mevzuatlarla Odalara verilen görevleri yerine getirmek amacı ile kurulmuşlardır. Odalar ne yapar ? Bugün Çorum Ticaret ve Sanayi Odamız, başta üyelerimiz olmak üzere, diğer mevzuatlarla da yüklenen görevlerle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerini de yerine getirerek, 19 farklı belgeyi ve evrakları tanzim etmektedir. Bu belgeler

 • Fatura suretlerinin onayı.
 • Rayiç fiyatların onayı.
 • Ticarî ve sınaî eşya numunelerinin vasıflarının onayı.
 • Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları.
 • Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumunu gösteren onay ve şerhler.
 • Sınaî ve ticarî mahiyette belgeler.
 • Ticarî kefalet onayları.
 • Tahsis ve sarfiyat belgeleri.
 • Kalite, yeterlilik ve numune belgeleri.
 • Yerli malı belgeleri.
 • Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı.
 • Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri.
 • Ticarî itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar.2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22 nci maddesi gereğince verilen iş makineleri tescil belgesi.
 • TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN -UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgeler.
 • Mücbir sebep belgeleri.
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri.
 • Ticaret sicili hizmetleri.
 • Ticarî ve sınaî mahiyette her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler.
 • K türü belge tanzimi
 • Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Tütün Mamulü Alkol ve Alkollü İçki Toptan ve Perakende Satış Belgesi
 • Sigorta Acentelerine Uygunluk Belgesi        
 • Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre kurulacak sermaye şirketleri ile gerçek kişi tacirlerin kuruluş, tescil, sermaye artırımı ve azaltması, adres değişikliği, nevi değişikliği, hisse devirleri, genel kurul tescil işlemleri, yetki belgeleri

Ayrıca, Asliye Hukuk, Ağır Ceza, İş Mahkemeleri, İcra Dairelerinden gelen ve diğer kamu kuruluşlarından gelen yazıları ve talepleri gibi Odamız bir dizi faaliyetleri yerine getirmektedir.