Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda Değişiklik Hakkında - ( 04 Kasım 2021)

Üyelerimizden gelen talepler ve Birliğimizin girişimleri sonucunda 14 Ekim 2021 tarih ve 31628 sayılı ResmiGazete´de "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife veTalimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bilgi notu ekte sunulmaktadır.

14.10.2021 tarih ve 31628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KOBİ’lereYönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve TalimatTebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211014-3.htm)istinaden aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 KOBİ’nin yurtiçi vadeli satış cirosunun belirlenmesinde Merkez’etanınan %20’lik artış marjı %40’a yükseltilmiştir. BöyleceMerkez’in uygun görmesi durumunda KOBİ vasfını taşıyan veyurtiçi cirosu 175 milyon TL’ye kadar olan işletmeler sistemdenyararlanabilecektir.

 Aynı zamanda KOBİ vasfına haiz olmaya devam edip cirosu buseviyenin üstüne çıkan ve mevcutta DDAS ürününü kullananKOBİ’lerin yenilemelerinde ciro seviyesi 300 milyon TL’yeyükseltilmiştir.

 2.000 TL olan asgari prim tutarı 3.000 TL’ye yükseltilmiştir.

 Mevcuttaki taksitlendirme yöntemlerine EFT/Havale yöntemi deeklenmiştir. Böylece KOBİ’lerin prim ödemesinde kolaylıksağlanmıştır. 


Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Diğer Haberler