Kurumumuzca hazırlanmış olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Aydınlatma Metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamam

Terk İşlemleri

Talep üzerine veya resen kaydın silinmesi
Oda Muamelat Yönetmeliği Madde 15 — Ticaret sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren belge aslı veya onaylı örneğini ilgili dilekçe ekinde doğrudan veya şubeler vasıtasıyla odaya ibraz eden üyeler ile münfesih olan ve bu durumu belgelendiren üyeler aidat borçlarını kapattıktan sonra kayıtları yönetim kurulu kararıyla silinir.

Askıya Alınma İşlemi
5174 sayılı Kanunun 10. maddesinin ikinci fıkrasında; İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında bir taksit aidatını ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur.